Prywatność

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy Nr 95/46WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR”) chcemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe, zbierane są w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcji portalu stream360.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies.
Administrator Twoich danych: ADAM SERWIS D.Szafer-Kwasik.
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach analitycznych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcji stron stream360.pl, w tym zapisywanie w plikach cookies także po rozpoczęciu obowiązywania RODO od 25 maja 2018 roku.

 

Polityka Prywatności

1. Informacje wstępne

Usługi naszej firmy dostępne są na witrynie internetowej pod adresem http://stream360.pl. Serwis świadczy usługi streamingu audio, video. Stream360.pl przykładając dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników z należytą starannością dba o bezpieczeństwo przekazanych danych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W ramach testów istnieje możliwość zakładania konta oraz dobrowolnego podawania informacji osobistych przez użytkowników, lecz żadne wprowadzane dane nie są publicznie dostępne. Wszelkie dane osobowe są chronione zgodnie z procedurami Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Polsce i nie są udostępniane podmiotom trzecim.

2. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma ADAM SERWIS. Operatorem usług stream360.pl jest firma ADAM SERWIS Dorota Szafer-Kwasik /dane adresowe u dołu strony/. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez stream360.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez stream360.pl usług oraz w celach kontaktu z użytkownikami związanych z funkcjonowaniem usług. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych od podmiotów trzecich.

3. Informacje o użytkownikach

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w poprzez dobrowolnie wprowadzane w formularzach informacje, zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie podczas procesu zakładania konta danych jest konieczne do rozpoczęcia świadczenia usług. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług, co jest jednoznaczne z opłaceniem faktury, konieczne jest wypełnienie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Dane

W ramach serwisu wszelkie dane osobowe wprowadzone przez użytkownika wyświetlane są wyłącznie użytkownikowi, który wpisał dane. Dane wyświetlane są wyłącznie po zalogowaniu. Dane Użytkownika są przetwarzane w celach związanych z świadczonymi usługami. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu usług zastrzegamy sobie prawo do poinformowania właściwych organów wymiaru sprawiedliwości o naruszeniu prawa przez Użytkownika. Konta użytkowników naruszających prawo mogą zostać usunięte bez zwrotu kwoty opłaconych usług. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mamy prawo odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli nie uregulował wszystkich należności lub swoim postępowaniem naruszył Regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. Pliki cookies

Szczegółowe warunki wykorzystywania „cookies” opisuje Polityka Cookies.

6.Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub w takim zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców, w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym administrator danych podlega do. Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.